Pełni czci i szacunku

Jesteśmy ruchem, który okazuje cześć Ojcu, Duchowi Świętemu, Synowi Bożemu oraz szacunek zwykłym ludziom. Chcemy być uczniami, którzy czczą Boga we wszystkich swoich działaniach, nawet w momentach niepowodzeń; m.in. w tym, jak przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Każdy człowiek jest inny a jego życie to scenariusz pełen wydarzeń, poglądów i opinii. Ta różnorodność stanowi ogromną wartość sama w sobie, ale także jest cenna dla naszej wspólnoty.

Dlatego, oddając szacunek Kościołowi na świecie, praktykujemy w rzeczach najważniejszych – jedność, w rzeczach mniej ważnych – swobodę; a we wszystkim – miłosierdzie. Staramy się działać z postawą serca, która odzwierciedla inskrypcję umieszczoną na kamieniu węgielnym pierwszej świątyni ewangelicznego kościoła Forsquare, Angelus Temple, „poświęceni ewangelizacji całego świata w ramach różnych denominacji”. Ponadto, jako akt szacunku w stosunku do innych, szanujemy wolną wolę, godność oraz traktujemy wszystkich jednakowo niezależnie od pochodzenia czy przynależności do grupy etnicznej. Okazując szacunek innym i cześć Bogu, pozyskujemy prawdziwą wolność, prawdziwą miłość i prawdziwą okazję do czynienia innych uczniami. W ten sposób oddajemy cześć temu, jak żył i służył Jezus.

Źródłem czci wobec Ojca, Ducha Świętego, Syna oraz szacunku wobec ludzi są słowa zapisane w Ewangelii Jana, 5 rozdziale. Zachęcamy Was do przeczytania całego rozdziału i zastanowienia się nad poniższym fragmentem:

19Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. 20Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. 21Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. 22Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, 23aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który go posłał.

24Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przyszedł ze śmierci do życia.     (Ewangelia Jana 5, 19-24)

Z tego fragmentu wynika to, że gdy darzymy Jezusa szacunkiem i oddajemu Mu cześć, wtedy nie ma rzeczy, której On nie mógłby uczynić w naszym życiu.  Naszą modlitwą jest to, abyśmy nie byli ludźmi, którzy czczą Boga tylko wargami i ustami, ani tymi, którzy czczą z uwagi ludzkie nakazy i pouczenia (Izajasza 29, 13). Ponad wszystko pragniemy dać możliwość i przestrzeń ludziom do doświadczania Boga bez przymusu, zgodnie ze swoją wolą.

W jaki sposób będziemy oddawać cześć Ojcu, Duchowi Świętemu i Synowi Bożemu oraz okazywać szacunek innym?

Chcemy to czynić przez bycie liderami, którzy służą. Ludźmi, którzy prowadzą przez posługiwanie innym, mając za wzór „postawiony na głowie” sposób działania Jezusa (umywanie nóg uczniom, nazywanie ich przyjaciółmi), gdzie liderstwo biegnie od dołu w górę a nie odwrotnie. Chcemy być tymi, którzy będą znani z tego, że przyznają się do błędów, są pełni pokory w tym, co mówią i jak postępują. Z tego, że otwarcie przyznają, że czasem będą zawodzić, ale podkreślają, że Jezus nigdy nie zawodzi i że Jemu należna jest wszelka cześć i chwała. Będziemy czynić wszystko, by to, co mówimy i jak postępujemy, było pełne szacunku względem Bożego stworzenia i Jego działania oraz względem wszystkich ludzi niezależnie od ich bagażu życiowego, pamiętając o tym, że ostatecznym celem Boga jest odnowienie wszystkiego. Będziemy poddani prowadzeniu Ducha Świętego, szanując relacje ponad uznanie i ustanawianie hierarchi, starając się zapewnić mentoring i uczniowstwo w formacie jeden na jeden, próbując dobrze rozpoznać właściwy czas, gdy dana osoba będzie gotowa i dobrze wyposażona, by ją wysłać w dalszą podróż z Bogiem, przez cały czas kierując się szacunkiem i miłością

Dodaj komentarz